Barion Pixel
medal-kek12 ÉV TAPASZTALAT like-kekMEGBÍZHATÓ BOLT
express-kekEXPRESS SZÁLLÍTÁS KÉSZLETRŐL
medal-kek12 ÉV TAPASZTALAT express-kekEXPRESS SZÁLLÍTÁS KÉSZLETRŐL like-kekMEGBÍZHATÓ BOLT

MINŐSÉGI KIFOGÁS

1. Hibás teljesítés

Az Eladó hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

2. Kellékszavatosság

A szavatossági szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 373/2021. Korm. rendelet részletezi.

2.1. Olyan szerződés alapján, ahol a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Az Eladó a termék hibájáért (a vásárláskor a termékben már meglévő hiba ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az Eladó ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (rejtett vagy gyártási hiba). Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

2.2.A jogszabály értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére Fogyasztók részére nyitva álló 2 év, és ez két részre tagolódik:
1.) A vásárlás napjától számított 12 hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni, a késedelmes igénybejelentésből eredő kárért az Eladó nem felel. Amennyiben a vásárlástól számított 12 hónapon belül bejelentett hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy az Eladó saját költségén független szakvéleményt kér. Annak bizonyítása, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett az Eladó terhe, ennek bizonyítás esetén mentesülhet a helytállási kötelezettség alól.

2.) A vásárlás napjától számított tizenkettő (12) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja (pl.: szakvélemény által), hogy a meghibásodás oka már eladáskor (gyártáskor) benne volt a termékben.

Minőségi kifogás esetén a Fogyasztó választása szerint kérheti:
– a termék kijavítását vagy kicserélését, azonban, ha az igény teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára – a másik igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget okozna, akkor az eset összes körülményét (ideértve a hibátlan állapotban képviselt értéket és a
szerződésszegés súlyát) mérlegelve az Eladó a csereigény helyett választhatja a javítást.

Amennyiben az üzlet a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a Vásárló igényének nem tud megfelelő határidőben eleget tenni,
– úgy a Fogyasztó arányos árleszállítást kérhet,
– vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőben, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

2.3. Ha a Fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni az Eladóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha az Eladó a szerződésmegkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltakkal összhangban álló módjára. A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az ÁFA törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát).

2.4. Kellékszavatossági jogokat az a Vásárló is érvényesíthet, aki nem minősül Fogyasztónak.

2.5. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

3. Jótállás (fogyasztói szerződés esetén)

3.1. Az Eladó jótállási felelősségére a Ptk., valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései az irányadóak. A Rendelet mellékletében felsorolt, Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, új tartós fogyasztási cikkek (a továbbiakban: fogyasztási cikk) vonatkozásában hibás teljesítés esetén a Fogyasztó a jótállási időn belül jótállási igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A jótállási igény érvényesítésére a Ptk.-nak a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait (6:159. §) kell megfelelően alkalmazni.

3.2. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy Fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállás kötelezettjével szemben.

3.3. A Rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan a jótállás időtartama 2021. január 1-jét követően megvásárolt termékek esetében
– 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
– 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
– 250 000 forint eladási ár felett három év.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

3.4. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár (kivéve, amikor a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta). A Fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását az Eladóval.
Ha az Eladó jótállási kötelezettségének a jogosult felhívására nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási határidő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3.5. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a Rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján az Eladót megillető jogok a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Fogyasztóra.
A Rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-I 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. Cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó.

3.6. A jótállás időtartama alatt az Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

3.7. Az Eladó köteles a Rendelet hatálya alá tartozó fogyasztási cikkel együtt jótállási jegyet a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
A Fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az ÁFA törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

3.8. A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén és a vállalkozás által a jótállási jegyen is feltüntetett alábbi javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti: Du-Pol Kft. 4028 Debrecen, Damjanich u. 27. Fsz.1., e-mail: office@dupol.eu

3.9. A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

3.10. A Rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez az Eladó az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a Fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a Fogyasztó számára.

3.11. Minden olyan megállapodás, amely a Rendeletben foglaltaktól a Fogyasztó hátrányára tér el, semmis. Az érvénytelen megállapodás helyébe a Rendelet rendelkezései lépnek.

3.12. A Rendelet értelmében, ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

4. Termékszavatosság (fogyasztói szerződés esetén)

4.1. Termékszavatossági igény szempontjából a Ptk. 6:168. § szerint terméknek minősül a vállalkozás által Fogyasztónak eladott ingó dolog.

4.2. Termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4.3. Termékszavatossági igény szempontjából gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

4.4. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

4.5. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

4.6. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

4.7. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

4.8. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

4.9. A szavatossági és jótállási igények érvényesítése (fogyasztói szerződés esetén)

4.9.1. Az Eladó a Fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztónak rendelkezésére kell bocsátani. Ha az Eladó a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

4.9.2. Az Eladó a Fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságnak bemutatni.

4.9.3. Kicserélés iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

Határidők:
1. Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék első alkalommal hibásodik meg és az Eladó vagy a szerviz megállapítja, hogy a termék nem javítható, akkor az Eladó 8 napon belül köteles cserélni a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásárló részére.
2.  Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék meghibásodik és az Eladó vagy a szerviz megállapítása szerint a termék javítható, akkor az Eladónak a korábbi szabályoknak megfelelően ezután is törekednie kell a termék 15 napon belüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor az Eladó a Fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. A tájékoztatást a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon kaphatja meg legkésőbb a javításra átadástól számított 15. napon.
3. Ha egy kötelező jótállás alá tartozó terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani az Eladó/szervíz, akkor az Eladó 8 napon belül cserélni köteles a terméket, a Fogyasztó egy új terméket kap. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztó részére.
4. Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék (lásd: 2. pont) a harmadik javítást követően újból meghibásodik, akkor az Eladó 8 napon belül köteles cserélni a terméket. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztó részére.

Ha a Fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

A jótállási igény fizikai sérülés, nem rendeltetésszerű használat miatti elhasználódás, elemi kár okozta meghibásodás esetén nem érvényesíthető.

4.9.4. Jótállási igény érvényesítése esetén a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Shopping Cart